За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изпходящ № АО-5363 г./11.01.2023 г.

  • 11 Януари 2023 |

Съобщение за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за  застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 63427.10.1839 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с цел промяна предназначението на имота за зона „Смесена многофункционална – разновидност 2 /Смф2/”

Галерия