За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-8-ПР/2023 г.

  • 25 Януари 2023 |

Решение № РУ-8-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Монтаж на два броя подземни резервоара за пропан-бутан с обем 25 м3 и 10 м3, изпарителна станция и подземна газопроводна линия с местоположение на резервоарите - поземлен имот с идентификатор 07603.502.596 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, обл. Русе (стар номер 148, квартал 44, парцел XV)”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител - „ЕКОН-91“ ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 26.01.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41039

Галерия