За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-1-П/2023 г.

  • 26 Януари 2023 |

Решение № РУ-1-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за „Изработване на проект на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПЗ/ на УПИ IV-208, кв.38 по регулационния план на село Помен, община Две Могили“

Възложители – Н. Тончева и „Енерджи Етериум” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.01.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38049

Галерия