За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-245-(1)/23.01.2023 г.

  • 23 Януари 2023 |

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 22277.50.3 и 22277.50.4 в местността Стопански двор по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долна Студена, общ. Ценово

Галерия