За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-5980-1/05.01.2023 г.

  • 05 Януари 2023 |

Съобщение за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на УПИ XIII-39, кв.4 по план на с. Бръшлен и поземлен имот с идентификатор 06673.42.13, местност „Ясак“ по КК и КР на с. Бръшлен, община Сливо поле , възложител И.Р. Василев

Галерия