За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-353-(2)/27.01.2023 г.

  • 27 Януари 2023 |

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 62089.103.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Раковски, общ. Разград

Галерия