За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-01-С/2023 г.

  • 24 Февруари 2023 |

Решение № РУ-01-С/2023 г. за спиране на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 83301.55.1, 83301.55.2, 83301.55.3, 83301.55.4, 83301.55.5, 83301.55.6 и 83301.55.7 по КККР на с. Широково, общ. Две могили, обл. Русе и последващо изграждане на три фотоволтаични централи с обща инсталирана мощност 2410 kWp.

Възложител – „Медис-Русе” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.02.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42078

Галерия