За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-11-П/2023 г.

  • 09 Март 2023 |

Решение № РУ-11-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение “Промяна на начина на трайно ползване на земеделски земи - общинска публична собственост от пасища и мери в нива. находящи се в землищата на с. Ценово. с. Караманово. с. Новград. с. Долна Студена. с. Белцов. с. Кривина. с. Пиперково. с. Джулюница и с. Беляново. общ. Ценово”.

Възложител – Община Ценово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.03.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42592

Галерия