За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-19-ЕО/2023 г.

  • 15 Март 2023 |

Решение № РУ-19-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за:

  • изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 61710.505.179 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, за който е отреден УПИ I-179 „За производствени и складови дейности“ и част от поземлен имот с идентификатор 61710.505.7334 в кв. 804 по плана на гр. Разград;
  • нов ПУП-ПРЗ, като от имоти с идентификатори 61710.505.7334 и 61710.505.7331 се образуват два нови урегулирани имота;
  • план за улична регулация (ПУР), като се създава улична регулация на част от кв. 804 по плана на гр. Разград;
  • план-схеми за водоснабдяване, канализация и електрификация, като при необходимост и за други елементи на техническата инфраструктура,

Възложител – Община Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42071

Галерия