За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-16-ПР/2023 г.

  • 17 Март 2023 |

Решение № РУ-16-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Оползотворяване на нови отпадъци с код 18 02 02* в горивната инсталация на „Грийнбърн“ ЕООД – площадка-гр.Разград ” с  разпоредителна част „да не се извършва ОВОСˮ.

Възложител - „ГРИЙНБЪРН” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 17.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42026

Галерия