За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-22-ЕО/2023 г.

  • 14 Март 2023 |

Решение № РУ-22-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват ПИ с идентификатор 61710.503.4071 по КККР на гр. Разград

Възложител – „Балканфарма-Разград” АД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42265

Галерия