За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „Обрешкови консултˮ ООД

  • 21 Март 2023 |

В РИОСВ-Русе е внесена информация за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на УПИ III-1004, кв. 68 по плана на гр. Завет, общ. Завет

Възложител – „Обрешкови консултˮ ООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-863-(2)/16.03.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42452

 

 

 

Галерия