За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-13-П/2023 г.

  • 27 Март 2023 |

Решение № РУ-13-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение “Естакада за тръбопровод за горещ въздух до сушилня за нишесте”.

Възложител – АДМ-Разград  ЕАД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.03.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42779

Галерия