За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-21-ПР/2023 г.

  • 27 Март 2023 |

Решение № РУ-21-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на поливна система за напояване на земеделски земи с обща площ 1 517 дка, чрез технология на дъждуване, в землището на с. Гарван, общ. Ситово”, с местоположение

Подобект 1, включващ поземлени имоти с идентификатори 14547.59.1 ÷ 13, 15 ÷ 33, 14547.58.1, 14547.58.5 ÷ 34, 14547.58.34, 37÷ 42;

Подобект 2, включващ поземлени имоти с идентификатори 14547.49.10 ÷ 14, 16 ÷ 24, 27 ÷ 33, 35 ÷ 42, 46 ÷ 48, 52, 54, 56, 57, 205 и 206;

Подобект 3, включващ поземлени имоти с идентификатори 14547.51.1 ÷ 7, 9 ÷ 17, 19 ÷ 21, 203, 204, 14547.52.1 ÷ 8, 205 и 206

и разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител - Земеделска кооперация „16 декемвриˮ

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 27.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42349

Галерия