За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-1624-1/24.03.2023 г.

  • 24 Март 2023 |

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатор 05611.168.3, местност „В селото-юг“ по КК и КР на град Борово, община Борово, възложител Норд Инвест Русе ООД

Галерия