За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ФАЦ Г. ВРАНОВОˮ ЕООД и „НОВА ЕКО ЕНЕРГИЯˮ

  • 28 Март 2023 |

В РИОСВ-Русе е внесена информация за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на електрически кабел 20 kV за захранване на планирана фотоволтаична централа в границите на поземлен имот с идентификатор 15829.78.30 по КК и КР на с. Голямо Враново, общ. Сливо поле

Възложител – „ФАЦ Г. ВРАНОВОˮ ЕООД и „НОВА ЕКО ЕНЕРГИЯˮ

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-1253-(2)/24.03.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:   https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42749

 

 

 

 

Галерия