За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-2817-(1)/01.06.2023 г.

  • 01 Юни 2023 |

Съобщение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР), План за регулация (ПР) и Изменение на план за застрояване (ИПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.25.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, местност „Стари астарджиˮ, землище на гр. Русе

Галерия