За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-2460-/3/-01.06.2023 г.

  • 01 Юни 2023 |

Съобщение за план/програма: изготвяне на Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на план за застрояване /ИПЗ/ за УПИ III-261, кв. 47 по плана на с. Борисово, общ. Сливо поле, с цел конкретното предназначение на имота да се отреди „За производство на електрическа енергия от ВЕИ“

Галерия