За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО2712-(4)/06.06.2023 г.

  • 06 Юни 2023 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Водовземане на подземни води от съществуващ тръбен кладенецˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 02097.91.101 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бабук, общ. Силистра

Галерия