За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-46-ЕО/2023 г.

  • 08 Юни 2023 |

Решение № РУ-46-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за улична регулация /ПУР/ от о.т. 333 до нова о.т. 502 и План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлен имот с идентификатор 72357.122.1 по КК и КР на с. Тетово, общ. Русе

Възложител – Я. Рашков 

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.06.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43071

Галерия