За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № ФГ-1/2023 г.

  • 09 Юни 2023 |

Решение № ФГ-1/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №РУ-38-ПР/2023г. за инвестиционно предложение “Изграждане на технологично оборудване на птицекланица, изграждане на съоръжение за преработка на СЖП и пречиствателна станция за птицекланицаˮ, в поземлен имот с идентификатор ПИ с идентификатор 83524.50.36 по КК и КР на село Шуменци, община Тутракан.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 09.06.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/41923

Галерия