За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-39-ПР/2023 г.

  • 09 Юни 2023 |

Решение № РУ-39-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на птицеферма за отглеждане на 39 500 бр. кокошки носачки, находяща се в ПИ с идентификатор 67526.58.54 по КККР на с. Смилец, общ. Силистра” с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОСˮ.

Възложител – „Агросем ПКМ” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 09.06.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41509

Галерия