За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-40-ПР/2023 г.

  • 16 Юни 2023 |

Решение № РУ-40-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на площадка за временно съхранение на компресиран природен газ в ПИ с идентификатор 65348.20.53 по КК и КР на село Сандрово и свързване с газови котли, намиращи се в съществуваща сграда в имота” с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОСˮ.

Възложител – „Строително оборудване” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 15.06.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/43089

Галерия