За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-62-ПР/2023 г.

  • 19 Септември 2023 |

Решение № РУ-62-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Пристройка за котелно към мивка за цистерни, сграда с идентификатор 61710.506.15.6 на територията на УПИ VIII-15-за автомобилно депо, кв.4 по плана на Гарова промишлена зона на град Разград ˮ, с разпоредителна част: да не се извършва ОВОС.

Възложител – Ейч Енд Ес Транспорт България ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 19.09.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/43588

Галерия