За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-5733-(5)-28.11.2023 г.

  • 28 Ноември 2023 |

Съобщение за инвестиционно предложение за обособяване на площадка за събиране, предварително третиране и оползотворяване отпадъци от пластмаса и хартия, с местоположение поземлен имот с идентификатор 55186.100.411 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паисиево, общ. Дулово    

Галерия