За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО за ИП с възложител „ФЕЦ СТАРО СЕЛО“ ООД.

  • 30 Ноември 2023 |

Днес, 24.11.2023 г., в изпълнение на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Русе оповестява за постъпило искане и внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ на кабелна линия средно напрежение /СрН/ за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа в ПИ с идентификатор 69078.150.56 по КК и КР на с. Старо село, общ. Тутракан.

Възложител – „ФЕЦ СТАРО СЕЛО“ ООД.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-5401-2/22.11.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46051

 

 

Галерия