За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-5463-(2)/22.11.2023 г.

  • 22 Ноември 2023 |

Съобщение за изработване на проект на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на сдружение „МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО” за периода 2023-2027 г.

Галерия