За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-4-ПР/2024 г.

  • 16 Януари 2024 |

Решение № РУ-4-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за „Добавяне на нови отпадъци и увеличаване на площта на съществуваща площадка № 1 от Решение № 10-ДО-621-07 от 15.09.2022 г. на Директора на РИОСВ-Русе”, с местоположение част от ПИ с идентификатор 63427.3.491 по КККР на град Русе, община Русе, област Русе, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „Инвест Стил” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 16.01.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44940

Галерия