За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-7-ПР/2024 г.

  • 01 Февруари 2024 |

Решение № РУ-7-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за „Водовземане от съществуващ сондажен кладенец с цел напояване на съществуващи трайни и царевични насаждения”, с местоположение съществуващ сондажен кладенец, разположен в поземлен имот с идентификатор 51956.16.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Нова Черна; предвидени за напояване имоти с идентификатори 51956.16.23, 51956.16.26, 51956.16.27, 51956.16.28 и 51956.16.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Нова Черна, общ. Тутракан, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – Земеделски производител Чавдар Ченков

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 01.02.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46343

Галерия