За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-6-ПР/2024 г.

  • 01 Февруари 2024 |

Решение № РУ-6-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за „Водовземане от съществуващ тръбен кладенец с цел водоснабдяване на производствена дейност”, с местоположение ПИ с идентификатор 80460.187.11 по КК и КР на село Червена вода, община Русе , с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „НИНАХИМ” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 01.02.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/45700

Галерия