За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-8-ПР/2024 г.

  • 12 Февруари 2024 |

Решение № РУ-8-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за „Обособяване на площадка за извършване на дейности с отпадъци от пластмаса, стъкло, води от маслено-водни сепаратори, машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи, нехлорирани емулсии и други”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.1513 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „МИТАˮ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 12.02.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45946

Галерия