За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-9-ПР/2024 г.

  • 21 Февруари 2024 |

Решение № РУ-9-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Обособяване на производствен цех за пелети, от дървесен чипс и дървени отпадъци, с местоположение сгради с идентификатори 07603.501.2958.1, 07603.501.2958.2 и 07603.501.2958.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, обл. Русе”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „ИВАНОВИ ГРУП 1999“ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 15.02.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41982

Галерия