За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-10-ПР/2024 г.

  • 21 Февруари 2024 |

Решение № РУ-10-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за „Обособяване на площадка за извършване на дейности по предварително третиране и временно съхраняване на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, дърво, стъкло, текстил, смесени опаковки в част от поземлен имот с идентификатор 63427.8.1513 по КК и КР на град Русе”.

Възложител – ЕВРО ИМПЕКС-РУСЕ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 19.02.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/46337

Галерия