За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-12-ПР/2024 г.

  • 21 Февруари 2024 |

Решение № РУ-12-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изменение на съгласувано проектно предложение за инсталация за рециклиране на излезли от употреба литиево-йонни батерийни модули от електрически превозни средства и фотоволтаични соларни панели и преконфигуриране на излезлите от употреба литиево-йонни батерийни модули от електрически превозни средства в системи за съхранение на енергия с местоположение на площадката – в границите на поземлен имот с идентификатор 00895.506.95 (стар идентификатор 00895.506.86) по КК и КР на с. Айдемир, общ. Силистра”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „И-УЕЙСТ СИЛИСТРА“ ЕАД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 20.02.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46034

Галерия