За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с вх. № АО-1353/11.03.2024 г.

  • 11 Март 2024 |

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1353/11.03.2024 г.  за инвестиционно предложение за „Складови сгради за втоорични суровини, площадки за изкупуване, събиране, приемане и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), строителни материали”, с местоположение ПИ с идентификатор 73496.13.5 по КККР на гр. Тутракан, с възложител В.Х. 

Галерия