За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с вх. № АО-1020/21.02.2024 г.

  • 21 Февруари 2024 |

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1020/21.02.2024 г. за инвестиционно предложение за „ Изграждане на битова канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Николово, общ. Русе ˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 51679.138.315 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, общ. Русе и  възложител Община Русе

Галерия