За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-13-П/2024 г.

  • 08 Април 2024 |

Решение № РУ-13-П/2024 г. за прекратяване на процедура по Глава шеста от Закона за опазване на околната среда за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 27156.502.76 по КККР на с. Езерче, общ. Цар Калоян, обл. Разград и отреждането му „За ФЕЦ”.

Възложител – „Стонал” ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 03.04.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42479

Галерия