За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-29-ПР/2024 г.

  • 05 Април 2024 |

Решение № РУ-29-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Монтиране на камера за нанасяне на мокро покритие, инсталация за електростатично нанасяне на прахови бои и камера за бластиране, на съществуващата производствена площадка на „Елика Процесинг“ ООД, с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.514.460 (стар номер 514.19) по КК и КР на гр. Силистра“, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „ЕЛИКА ПРОЦЕСИНГ“ ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 05.04.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46122

Галерия