За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-1787-(1)/01.04.2024 г.

  • 01 Април 2024 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Премахване на горскодървесна растителност в поземлен имот с идентификатор 56890.15.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Побит камък, общ. Разград ˮ

Галерия