За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1229/28.03.2024 г.

  • 28 Март 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1229/28.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт на част от покрив на учебен корпус Б-2", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.501.31 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Галерия