За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-1911-(3)/09.04.2024 г.

  • 09 Април 2024 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на паркинг ˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 38830.203.31 по КККР на с. Костанденец, общ. Цар Калоян, обл. Разград

Галерия