За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-15-П/2024 г.

  • 15 Април 2024 |

Решение № РУ-15-П/2024 г. за прекратяване на процедура по Глава шеста от Закона за опазване на околната среда за Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на плана за застрояване /ИПЗ/ за УПИ VI-2154, кв. 176 по плана на гр. Ветово, обл. Русе с цел създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична централа с номинална мощност 990 kW.

Възложител – „АЛФА ГРУП“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.04.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41985

Галерия