За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-1353-(5)/16.04.2024 г.

  • 16 Април 2024 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Складови сгради за вторични суровини, площадки за изкупуване, събиране, приемане и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), строителни материали”, с местоположение ПИ с идентификатор 73496.13.5 по КККР на гр. Тутракан

Галерия