За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-1330-(5)/09.04.2024 г.

  • 09 Април 2024 |

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 77308.137.814 по КККР на гр. Цар Калоян и изграждане на производствен складов обект

Галерия