За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-2198-(2)/17.04.2024 г.

  • 17 Април 2024 |

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на захранващ подземен електропровод към обект: „Инсталиране на полумобилна трошачно-пресевна сортировъчна инсталация за производство на трошенокаменни фракции в ПИ с идентификатор 38529.204.2 по КККР на с. Копривец, общ. Бяла, обл. Русе, местност „Кюкарши”

Галерия