За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с Вх. № АО-2150/09.04.2024 г.

  • 09 Април 2024 |

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Русе обявява, че е  внесено уведомление с Вх. № АО-2150/09.04.2024 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за извършване на дейност по раздробяване и оползотворяване на строителни отпадъци с мобилна, миничелюстна трошачна машина. Площадката ще се обособи в границите на поземлен имот с идентификатор 73496.15.106 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан. Същият представлява земеделска територия и е с начин на трайно ползване „Депо за битови отпадъци (сметище)“.

Възложител –  Община Тутракан.

Галерия