За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-18-П/2024 г.

  • 26 Април 2024 |

Решение № РУ-18-П/2024 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „План за развитие на земеделско стопанство чрез увеличаване броя на отглежданите овце, финансиран по Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия”, Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г..ˮ, с местоположение УПИ IV-427, кв. 31 по плана на с. Чернолик, общ. Дулово.

Възложител – Г. Г. Сабри

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.04.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42405

Галерия