За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Сдружение „МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО”.

  • 07 Май 2024 |

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Проект на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на сдружение „МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО” за периода 2023-2027 г.

Възложител МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № AO-5463-(3)-25.04.2024 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46132

 

 

 

Галерия