За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, за ИП с възложител Община Две могили

  • 07 Юни 2024 |

Днес, 07.06.2024 г., в изпълнение на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Русе оповестява за постъпило искане и внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на Община Две могили.

Възложител – Община Две могили.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-2436-4/05.06.2024 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47594

Галерия