За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, за ИП с възложител А. Ю.

  • 07 Юни 2024 |

Днес, 06.06.2024 г., в изпълнение на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Русе оповестява за постъпило искане и внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 10803.169.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ветово, обл. Русе.

Възложител – А. Юсеинова.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-2624-4/04.06.2024 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:  https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47611

Галерия